บัตรประจำตัวประชาชน

 

กรุงเทพมหานคร  แจ้งที่สถานีตำรวจ
            ต่างจังหวัด  สามารถแจ้งความได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ หรือ สถานีตำรวจก็ได้
             อายุของบัตร

- กำหนดให้ใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตร ต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 90 วัน

นับแต่วันที่บัตรหมดอายุเว้นแต่บัตรที่ยังไม่หมดอายุ ในวันที่ ผู้ถือบัตรมีอายุครบ70 ปีบริบูรณ์

บัตรนั้นสามารถใช้ได้ต่อไปตลอดชีวิต

ความผิด

- ผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้ เมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจมีโทษ ปรับไม่เกิน 100 บาท

- ไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

- บัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนด หรือบัตรหายแล้วไม่ขอมีบัตรใหม่ภายในกำหนด 

มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

- ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ใดยื่นคำขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ว่าตนเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือใช้บัตรซึ่งตนหมดสิทธิ์ใช้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและ

ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท