วิสัยทัศน์ของ
สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น
 

เราจะเป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน

 
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การพัฒนาคุณภาพบริการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน