แจ้งเบาะแส
ยาเสพติด
ที่ ตู้ ปณ.๒  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ๒๐๐๐๐
               ใน เขต ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา โทร.๐๓๘- ๘๙๔๒๕๐