ประชุมข้าราชการตำรวจประจำเดือน
ของ สภ.น้ำเป็น  ภ.จว.ระยอง