สถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น 

จังหวัดระยอง 

 

การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือว่าเป็นความชอบ

เป็นแต่นับว่าผู้นั้นได้กระทำการครบถ้วน

แก่หน้าที่เท่านั้น

แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อ

ได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิต

และทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้น

อยู่เย็นเป็นสุขพอสมควร.....

 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 5

พระราชทานแก่ข้าราชการตำรวจ

 

 

ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย

จึงมิใช่การกระทำให้ทุกคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ

ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9

 

 

ผู้ที่เป็นตำรวจ จำเป็นต้องฝึกฝน อบรมตนให้แข็งแกร่งเสมอ    ทั้งด้านกำลัง  ความคิด และจิตใจ  พร้อมกับมีอุดมคติ   มีความมั่นคงในความคิดอย่างสูง     จึงจะสามารถปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ได้

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9

 

 

ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น

ขอให้ทำงาน ทำหน้าที่ เพื่อหน้าที่

อย่านึกถึงบำเหน็จ หรือผลประโยชน์

ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์

เป็นทั้งรางวัลและผลประโยชน์อย่างประเสริฐ

จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เป็นสุขและมั่นคง ...

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9

 

 

ตำรวจที่ดีในสายตาของประชาชนนั้น

ควรมีลักษณะที่เข้มแข็ง หยิ่งในเกียรติ

และมีศักดิ์ศรี  สามารถรักษากฎหมาย

และความถูกต้อง ให้เป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

หมั่นสร้างความดีให้ประจักษ์

ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ .....

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 9

 

 

พลงสรรเสริญพระบารมี

ข้าฯ วรพุทธเจ้า

เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาทบุญดิเรก

เอกบรมจักริน  พระสยามมินทร์

พระยศยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา

ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด

จงสฤษฎ์ดังหวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย ชโย

 

 

คำสัตย์ปฏิญาณตน

* ข้าพเจ้า....     จักจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ

* ข้าพเจ้า....     จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์ และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน ตามหน้าที่ของ

                      ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

* ข้าพเจ้า....    จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรม เป็นหลักประจำใจ

* ข้าพเจ้า....    จักยึดมั่นอยู่ในวินัย  และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

* ข้าพเจ้า....    จักเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

 

 

บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา  พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ         ( กราบ)

สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ                           ( กราบ)

สุปะฎิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ                     ( กราบ)

 

 

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ              ( กล่าวพร้อมกัน 3 จบ )

 

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ           ( กราบ)

 

 

บทพระธรรมคุณ

สะหวากขาโต  ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฎฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก

ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญหีติ         ( กราบ )

 

 

บทพระสังฆคุณ

สุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

 อุปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

       ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

       สามีจิปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

       ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฎฐะ ปุริสะปุคคะลา

 เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

           อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย

                อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ      ( กราบ  3 ครั้ง )

 

 

บทแผ่เมตตา ( พร้อมคำแปล )

                                            สัพเพ สัตตา

                                     อะเวรา โหนตุ

                                    อัพพะยาปัชฌา โหนตุ

                                    อะนีฆา   โหนตุ

                                    สุขขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

 

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเกิด อย่าได้อาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันเลย

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

 

 

ของฝาก

ยศ และลาภ    หาบไป                 ไม่ได้แน่

มีเพียงแต่               ต้นทุน                 บุญกุศล

ทรัพย์สมบัติ            ทิ้งไว้                   ให้ปวงชน

แม้ร่างตน               เขาก็เอา            ไปเผา ไฟ

เมื่อเจ้ามา              มีอะไร                   มาด้วยเล่า

เจ้าจะเอา               แต่สุข                    สนุกไฉน

เจ้ามามือเปล่า        เจ้าจะ                     เอาอะไร

เจ้าก็ไป          มือเปล่า                  เหมือนเจ้ามา

เขาว่าเรา         เราอย่าโกรธ         ลงโทษเขา

ในเมื่อเรา             ไม่เป็น                 เช่นเขาว่า

หากเราเป็น           จริงจัง                  ดังวาจา

เมื่อเขาว่า         อย่าโกรธเขา         เราเป็นจริง

             ******************