ประวัติความเป็นมา

        ตำบลน้ำเป็น  เป็นหนึ่งในตำบลของอำเภอเขาชะเมา     ไม่มีหลักฐานใดที่จารึกไว้ว่าคำว่า “ น้ำเป็น” มีประวัติความเป็นมาอย่างไร   คงมีแต่เพียงคำเล่าขานสืบต่อกันมาความว่า”น้ำเป็น”นั้นเดิมทีเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำใสสะอาดอยู่  ในป่าทึบ จึงใช้เป็นที่พักพิงของคนเดินป่าและพวกหาน้ำมันยาง    จนกระทั่งกลายมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณบ้านน้ำเป็น (น้ำเป็นใน)   และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมื่อวันที่    มิถุนายน   ๒๕๒๖     

                       กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งสถานีตำรวจภูธรน้ำเป็น   ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๑๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘  แจ้งตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่   นร.๐๒๐๙/๑๗๕๓  ลงวันที่   ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘   มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘   มีรองสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานี   ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๔๐  กรมตำรวจจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นสถานีตำรวจที่มีสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาทั่วไป    ตามมติ อ..ตรครั้งที่ ๗/๒๕๔๐